Lịch sử hình thành và phát triển

Cảng Sơn Tây được thành lập là mô hình nhà nước theo Quyết định số 310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây.

1992

1998

Cảng Sơn Tây được Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc Công ty Vận tải đường sông Hà Tây.

UBND tỉnh Hà Tây ra Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc đổi tên Công ty Vận tải đường sông Hà Tây thành Công ty Cảng Hà Tây.

2002

2011

BND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc đổi tên Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cảng Hà Tây thành Công ty CP Cảng Hồng Hà.

Chính thức đổi tên thành Công ty CP Cảng Sơn Tây theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 30/11/2018.

2018

1992

Cảng Sơn Tây được thành lập là mô hình nhà nước theo Quyết định số 310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây.

1998

Cảng Sơn Tây được Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc Công ty Vận tải đường sông Hà Tây.

2002

UBND tỉnh Hà Tây ra Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc đổi tên Công ty Vận tải đường sông Hà Tây thành Công ty Cảng Hà Tây.

2011

BND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc đổi tên Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cảng Hà Tây thành Công ty CP Cảng Hồng Hà.

2018

Chính thức đổi tên thành Công ty CP Cảng Sơn Tây theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 30/11/2018.

Vị trí Cảng Sơn Tây